Andělé v magii

Andělé jsou v současné literatuře velmi populární: lidé je však vidí spíš jako tlusté okřídlené dětičky, které nám pomáhají. Je pravda, že jde o bytosti veskrze pozitivní, ale práce s nimi je mnohem složitější.

V magii jsou andělé velmi silnými duchovními bytostmi, které se pohybují ve vysokých sférách. Je složitější je vyvolat, než třeba démony, kteří se pohybují blíže k nám. V seriózní magické praxi s nimi proto může komunikovat jenom člověk, který je duchovně na výši a je morálně čistý: jenom takovému člověku budou andělé naslouchat.

Anděly můžeme vyvolávat nebo jejich sílu využít při práci s talismany: některé talismany jsou zasvěceny andělům a můžeme tím pracovat s jejich silou. Obecně je práce s anděly (pokud je chápeme v biblickém smyslu) bezpečná, je možné je vzývat, prosit, využívat jejich sílu, ale musíme si uvědomovat jejich hierarchii. Nesmíme si je představovat jako naivní bytosti, které jenom řeší naše dobro.

Biblický pohled

V Bibli je popsáno, kolik je andělských sfér: čím výš sféra (tedy čím blíž Bohu), tím vyšší hodnost má třída andělů. V klasickém biblickém pohledu je jen jeden archanděl, Michael, a ostatní andělé jsou zařazeni do různých tříd a trůnů. Anděly je možné prosit o pomoc, použít modlitbu: v křesťanském slova smyslu se ale máme modlit k Bohu a anděly vnímat jako služebníky, kteří realizují jeho přání.  Neměli by proto být uctíváni v rámci zvláštních kultů.

Pokud se na anděly podíváme ze živlového pohledu, můžeme mluvit o čtyřech základních archandělech:

Archanděl Michael

Jeho živlem je oheň a je přiřazen jižní straně. Archanděl Michael je boží válečník, který svrhl Satana do pekla, také je vnímán jako ochránce. V magii jde o jednu z nejsilnějších a nejvíce ochranných entit v celém univerzu.

Je možno se na něj obrátit, když máme problémy a hrozí nám nebezpečí. K archandělu Michaelovi se používá modlitba, když máme pocit, že nás sužují temné síly a chceme být chráněni:

Svatý archanděli Michaeli, kníže nebeského vojska,

braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým

a svrhni božskou mocí do propasti satana a zlé duchy,

kteří usilují o zkázu duší,

amen.

Archanděl Gabriel

Jeho živlem je voda a je přiřazen západní straně. Je spojen s pochopením, porozuměním, láskou, přijetím. Je to anděl, který zvěstoval narození Ježíše.

Archanděl Rafael

 Je spojen se vzduchem a východem. Také jde o silnou entitu: říká se mu „boží léčitel“. Jeho síla je v uzdravování a zahojení našich duševních zranění, zlomených srdcí atd.

Archanděl Uriel

Jeho živlem je země, světovou stranou sever. Odpovídá realizaci, uskutečnění přání. Zároveň střeží klíče od pekla: je spojován s rozsudkem, soudnictvím a spravedlností.

Andělé jako osobní strážci

Podle magického učení má každý člověk svého anděla strážce, který je mu přiřazena. Smyslem tohoto anděla je, aby člověk šel cestou pravé vůle, tedy dosáhl účelu, ke kterému byl stvořen.

Tento anděl je člověku nejbližší bytost a člověk by se s ním měl naučit komunikovat, protože mu pak pomůže na duchovní cestě. 

 

Planetární andělé

Planetární andělé, nebo spíš planetární géniové, odpovídají určité sféře a konkrétnímu naladění.  Je jim zasvěcená určitá hodina, den v týdnu apod. Každá bytost pak má své kompetence, schopnosti a korespondence se svou povahou.

Například úterý je zasvěceno andělu Samaelovi, který je ale výrazem pro anděla smrti, destrukce a války: zároveň je úterý zasvěceno Marsu, který je bojovnou planeta. Neděle je zasvěcena Slunci a archandělu Michaelovi a tak dále. 

Henochiánští andělé

Andělé v jiném než biblickém smyslu jsou součástí henochiánská magie, která vznikla za do Edwarda Kellyho a Johna Dee. Ti navázali kontakt s entitami a vytvořili úplně nový magický systém: získali jména a formy vyvolávání.  Jde o poměrně nebezpečnou formu, která se vymyká našemu běžnému chápání. Proto bychom si s ní neměli zahrávat.

Také jsem slyšel názor, že někteří lidé se po smrti můžou stát anděly. K tomu bych byl skeptický: andělé jsou specifické bytosti, které mají jinou rezonanční strukturu než lidé.

Dobro je relativní

Pokud pracujeme s entitami, které nazýváme anděly, musíme si uvědomit, že sice jde o vcelku bezpečnou cestu, ale sám pojem „dobro“ je subjektivní. Proto jsem opatrný, když se o andělech mluví jako o něčem velmi pozitivním, co nemůže přinést neštěstí. Co se nám zdá dobré nebo morální, nemusí takové nutně být z jiného úhlu pohledu.

Stačí si vzpomenout na biblických deset ran egyptských: Židé museli nakreslit na dveře symbol beránčí krví, aby se vyhnuli trestu a prokázali svou věrnost Bohu; ostatním lidem pak andělé pozabíjeli jejich prvorozené děti. Podobně zničení dvou měst, Sodomy a Gomory, možná nebude morální čin, jaký bychom si představovali z dnešního pohledu, nicméně jako dobro byl hodnocen z vyššího pohledu. 

Anděly tedy můžeme brát jako pozitivní entity, které prosíme o pomoc a využíváme je k podpoře našich záměrů. Zároveň bychom ale měli myslet na jejich skutečnou povahu a nepřistupovat k nim s naivitou

 

Chcete se naučit pracovat s anděli nebo využít jejich pomoci? →  Kurz duchovní obrana a ochrana.

 

 

vaše ohlasyKurzyčlánky o magii
Škola Magievěštěnímagické službykontaktyDuchovní pomoc - magie

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout